logotypy 2

Projekt realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z107/17-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Okres realizacji: 1.03.2018 – 31.10.2020

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 8 345 694,94 zł

Wartość dofinansowania: 8 095 324,09 zł.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prorektor ds. rozwoju.

Cel główny projektu: Nabycie przez 410 studentów oraz 165 pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach w latach 2018-2020 kompetencji niezbędnych na rynku pracy.Projekt przewiduje realizację działań dotyczących kształtowania/podniesienia kompetencji studentów (czyli osób uczestnicz w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju) UPH na kierunkach:

 • administracja, logistyka, zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych (WNEiP)
 • chemia, matematyka, informatyka. na Wydziale Nauk Ścisłych (WNŚ)
 • analityka z diagnostyką molekularną, biologia sądowa, dietetyka, gastronomia i hotelarstwo, gospodarka przestrzenna, ratownictwo medyczne, rolnictwo, turystyka i rekreacja, zootechnika na Wydziale Przyrodniczym (WP).

Osoby objęte wsparciem nabędą dodatkowe umiejętności niezbędne na obecnym rynku pracy i oczekiwane przez pracodawców w określonych branżach/sektorach odpowiadających profilowi kształcenia na danym kierunku przez udział w:

 • programie rozwoju kompetencji (obejmujących: szkolenia, dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych, wizyty studyjne,
 • wysokiej jakości programach stażowych.

Nabyte lub rozwinięte kompetencje zyskają potwierdzenie w bilansie kompetencji przed i po ukończ udziału studentów w projekcie. Projekt przewiduje kształcenie w ramach w/w form wsparcia następujących kompetencji zgodnych z potrzebami pracodawców:

 • zawodowych - ważnych dla podwyższania poziomu wiedzy branżowej oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce,
 • interpersonalnych i komunikacyjnych, w tym umiej pracy w grupie istotnych dla budowania relacji ze współpracownikami,
 • analitycznych, w tym umiejętność rozwiązywania problemówzdolność analizowania posiadanych informacji, -informatycznych niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

Zaplanowane zajęcia dostarczą studentom dodatkowych kompetencji, które odpowiadają potrzebom rynku pracy (i są to formy wsparcia niebędące przedmiotami normalnego toku kształcenia na w/w kierunkach).

Dodatkowo projekt przewiduje realizację działań dotyczących kształtowania/podniesienia kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej UPH w Siedlcach w zakresie kompetencji zarządczych. W projekcie zaplanowano zajęcia tj. szkolenia obejmujące podnoszenie kompetencji zarządczych m.in. w zakresie prawa pracy, finansów, zarządzania budynkami oraz zakupy niezbędnego sprzętu i oprogramowania (m.in. w zakresie wsparcia informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami). Szkolenia dostarczą kadrze dodatkowych kompetencji, co przełoży się na poprawę jakości kształcenia i zarządzania w UPH. Dodatkowo planuje się zakup specjalistycznego oprogramowania, które wspomoże proces zarządczy w uczelni.

W ramach modułu Zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego UPH w Siedlcach zamierza realizować dwa następujące typy działań:

 • wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią,
 • działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelni.

Wsparcie narzędzi zarządzania uczelnią realizowane będzie poprzez zakup:

 • następujących systemów (oprogramowania) tj:
 1. system finansowo księgowy
 2. system do obsługi tematów badawczych, grantów, projektów
 3. system zamówień na towary i usługi
 4. System Repozytorium aktów prawnych i umów
 5. portal pracowniczy
 • niezbędnego sprzętu do obsługi syst zarządzania dokumentacją (EZD) tj:
 1. sprzęt do przetwarzania dokumentów w tym: skanery, urządzenia wielofunkcyjne, czytniki kodów kreskowych, czytniki dokumentów, drukarka mobilna,
 2. pamięć masowa na składowanie skanowanych dokumentów
 3. system kopii zapasowych,

oraz przeprowadzenie szkoleń z obsługi/wykorzystania systemów zarządzanie dokumentacją  dla pracowników administracji, którzy będą obsługiwać system.

Działania mające na celu podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych uczelni - szkolenia:

 • Zamówienia publiczne podstawy dla kadry kierowniczej.
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Podatek Vat w szkole wyższej.
 • Zarządzanie personelem z elementami prawa pracy.
 • Zarządzanie budynkami i innymi obiektami budowlanymi według aktualnych przepisów Prawa budowlanego.
 • Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie dotyczącym szkolnictwa wyższego.
 • Ocena jakości Audytu wewnętrznego QA.
 • Prawo pracy.
 • Zamówienia publiczne specjalistyczne dla pracowników DZPiZ.