Logo Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej

Projekt realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z107/17-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Okres realizacji: 1.03.2018 – 31.08.2023

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 8 485 719,44 zł

Wartość dofinansowania z UE: 7 151 764,34 zł

Kierownik projektu: dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prorektor ds. nauki.

Cel główny projektu: Nabycie przez 410 studentów oraz 165 pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach w latach 2018-2020 kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego